In de financiering van het oorspronkelijke intern gerichte aandachtsgebied ten dienste van de kerkgaande gemeenteleden verandert er in principe niets; de kosten voor het ondersteunen van het cantoraat van de Catharinakerk blijven gefinancierd worden uit de bestaande financieringsbronnen, te weten: bijdragen van cantorijleden en de vriendenkring van de cantorij, en een jaarlijkse bijdrage uit de sectiekas van de Catharinakerk.

Het nieuwe, extern gerichte aandachtsgebied zal geheel vanuit andere bronnen gefinancierd worden:

  • De activiteiten georganiseerd in het kader van ‘Muziek in de Stad’ worden gefinancierd uit vrijwillige giften van bezoekers. Voor zover deze vrijwillige giften ontoereikend zijn, wordt gezocht naar aanvullende financieringsbronnen, zoals sponsoring en financiering vanuit andere activiteiten;
  • De grotere zangmuzikale projecten en evenementen worden gefinancierd uit bijdragen van deelname aan deze projecten en evenementen, uit verkoop van toegangskaarten en, voor zover nodig, uit aanvullende financieringsbronnen.
  • De stichting zoekt voor het (mede) financieren van haar activiteiten sponsoren, waarbij zij zich vooral richt op organisaties en bedrijven die op enigerlei wijze affiniteit met de desbetreffende activiteit hebben. Ook zal verder onderzocht worden of voor haar activiteiten financiële ondersteuning vanuit fondsen mogelijk is;
  • Teneinde nieuwe vrienden, ook van buiten het kerkelijk verband, te kunnen aantrekken, wordt in de komende drie jaren de vriendenkring van de cantorij uitgebreid tot een vriendenkring van de Stichting Cantate, waarbij de mogelijkheid wordt geboden aan te geven of de vriendenbijdrage bestemd is voor het intern gerichte aandachtsgebied (de cantorij) of voor de extern gerichte activiteiten, of beide;
  • De stichting beoogt niet het maken van winst. Voor zover een bepaalde activiteit een batig saldo oplevert, wordt dit batig saldo gebruikt voor het (mede) financieren van andere activiteiten, dan wel toegevoegd aan de reserves teneinde een gezonde financiële basis te behouden.

De geldstromen van het intern gerichte en extern gerichte aandachtsgebied zijn in de financiële administratie van de Stichting strikt gescheiden.


Begroting Stichting Cantate 2019
Financieel overzicht Stichting Cantate 2018  


Per 1 januari 2018 is de Stichting Cantate door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling), waardoor voor zowel particulieren als bedrijven giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn.


HOME   GESCHIEDENIS   DOELSTELLING   BELEID   FINANCIËN   BESTUUR  GEGEVENS