Het bestuur van de Stichting Cantate bestaat uit drie leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij zijn voor een periode van vier jaar benoemd. Herbenoeming is onbeperkt mogelijk.
Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, doch hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Bestuursamenstelling
Voorzitter Henk van Reeven 06-30418460
Penningmeester Kees Post 0314-332722
Secretaris Lineke Flokstra 0314-394446

Teneinde onze extern gerichte doelstellingen verder te ontwikkelen gaat het bestuur de komende tijd actief op zoek naar een vierde bestuurslid. Dit bestuurslid moet met name in staat zijn om grotere muzikale projecten en evenementen mede te organiseren, en de verbinding en samenwerking met organisaties en bedrijven uit de Doetinchemse gemeenschap verder vorm en inhoud te geven.


HOME   GESCHIEDENIS   DOELSTELLING   BELEID   FINANCI√čN   BESTUUR  GEGEVENS