Het bestuur van de Stichting Cantate bestaat uit vier leden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen bestuurslid. Zij zijn voor een periode van vier jaar benoemd. Herbenoeming is onbeperkt mogelijk.
Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, doch hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Bestuursamenstelling
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuurslid 
Henk van Reeven
Kees Post
Lineke Flokstra
Eileen Gordijn
06-30418460
0314-332722
0314-394446
0315-843184
Adviseur Elske te Lindert  

HOME   GESCHIEDENIS   DOELSTELLING   BELEID   FINANCI√čN   BESTUUR  GEGEVENS