Het bestuur van de Stichting Cantate bestaat uit vier leden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen bestuurslid. Zij zijn voor een periode van vier jaar benoemd. Herbenoeming is onbeperkt mogelijk.
Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, doch hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Bestuursamenstelling
Voorzitter Henk van Reeven 06-30418460
1e Secretaris Kees Post 0314-332722
2e Secretaris Lineke Flokstra 0314-394446
Penningmeester  Kees Post | tijdelijk 0314-332722
Algemeen bestuurslid Eileen Gordijn 06-45426224
Adviseur Elske te Lindert  

HOME   GESCHIEDENIS   DOELSTELLING   BELEID   FINANCI√čN   BESTUUR  GEGEVENS