De Stichting Cantate richt zich vanaf 2018 op twee aandachtsgebieden:

  • Het oorspronkelijke intern gerichte aandachtsgebied ten dienste van de kerkgaande gemeenteleden;
  • Een nieuw te ontwikkelen extern gericht aandachtsgebied ten dienste van de gehele Doetinchemse gemeenschap.

In het beleid ten aanzien van het oorspronkelijke interngerichte aandachtsgebied verandert de komende jaren in principe niets; de doelstelling blijft om 2 à 3 maal per jaar een cantatedienst, georganiseerd door het cantoraat van de Catharinakerk, te financieren.
Daarnaast is de Stichting voornemens de aanschaf van een kistorgel ten behoeve van het cantoraat van de Catharinakerk financieel te ondersteunen. In de begroting voor 2018 is hier een voorziening voor opgenomen.

Om het nieuwe, extern gerichte aandachtsgebied concreet vorm te geven, worden vanuit de Stichting Cantate de komende jaren de volgende activiteiten ontwikkeld:

  • Onder het motto ‘Muziek in de Stad’ zullen door het jaar heen in de Catharinakerk muzikale momenten van bezinning en verdieping aan de Doetinchemse gemeenschap worden aangeboden, waarbij aansluiting gezocht zal worden bij die momenten van vieren en herdenken die traditioneel binnen een kerkelijke context plaatsvinden, maar waaraan een bredere maatschappelijke behoefte bestaat. Hierbij wordt doorgeborduurd op initiatieven die al eerder in gang zijn gezet, zoals vanaf 2015 Kerstmuziek in de Stad en het Allerzielenconcert op 4 november 2017.
  • Onder het motto ‘Kerk en Kroeg’ zal in de Catharinakerk een laagdrempelig muzikaal bezinningsmoment worden georganiseerd, dat aansluitend aan de hand van een prikkelende tekst onder het genot van een drankje verder wordt uitgediept in de kroeg. In 2018 zal hiermee worden gestart, met de bedoeling dit de komende jaren te laten uitgroeien tot een maandelijks terugkerend gebeuren;
  • Om de verbinding met de Doetinchemse gemeenschap verder te versterken en te verdiepen wordt in de Catharinakerk één à twee maal per jaar een groter zangmuzikaal project of evenement (mede) georganiseerd, waarbij te denken valt aan: uitvoeringen door een projectkoor, meezingevenementen (scratches), en dergelijk. Er wordt naar gestreefd in 2019 een eerste project in dit kader te organiseren.

HOME   GESCHIEDENIS   DOELSTELLING   FINANCIËN   BESTUUR   GEGEVENS