2019-2022


Sinds 2018 richt de Stichting Cantate zich op twee aandachtsgebieden:

 • Het oorspronkelijke intern gerichte aandachtsgebied ten dienste van de kerkgaande gemeenteleden;
 • Een nieuw te ontwikkelen extern gericht aandachtsgebied ten dienste van de gehele Doetinchemse gemeenschap.

In het beleid ten aanzien van het oorspronkelijke interngerichte aandachtsgebied verandert de komende jaren in principe niets; de doelstelling blijft om 2 à 3 maal per jaar een cantatedienst, georganiseerd door het cantoraat van de Catharinakerk, te financieren.
Zoals is voorgenomen, heeft de Stichting Cantate de voorbereidingen voor de aanschaf van een kistorgel ten behoeve van het cantoraat van de Catharinakerk in 2018 afgrond. Het kistorgel zal in het voorjaar van 2019 feestelijk in gebruik worden genomen.

Om het nieuwe, extern gerichte aandachtsgebied concreet vorm te geven, worden vanuit de Stichting Cantate de komende jaren verschillende activiteiten (verder) ontwikkeld waarbij, daar waar dat zinvol is, samenwerking gezocht wordt met andere (kerkelijke en niet-kerkelijke) organisaties die vergelijkbare doelen nastreven: 

 1. Onder het motto ‘Muziek in de Stad’ worden door het jaar heen in de Catharinakerk muzikale momenten van bezinning en verdieping aan de Doetinchemse gemeenschap aangeboden, waarbij aansluiting gezocht wordt bij die momenten van vieren en herdenken die traditioneel binnen een kerkelijke context plaatsvinden, maar waaraan een bredere maatschappelijke behoefte bestaat.
  Hierbij wordt doorgeborduurd op initiatieven die al eerder in gang zijn gezet, zoals vanaf 2015 ‘Kerstmuziek in de stad’, vanaf 2016 op stille zaterdag een uitvoering van het Stabat Mater van Pergolesi en vanaf 2017 de Allerzielenconcerten.
  De organisatie berust bij de Stichting Cantate, in samenwerking met de werkgroep Catharina Spiritueel.
 2. Om de verbinding met de Doetinchemse gemeenschap verder te versterken en te verdiepen wordt in de Catharinakerk één à twee maal per jaar een groter zangmuzikaal project of evenement (mede) georganiseerd, waarbij te denken valt aan: uitvoeringen door een projectkoor, meezingevenementen (scratches), en dergelijk.
  In dit kader wordt in het najaar van 2019 een Cantorijmiddag georganiseerd, waarbij diverse cantorijen uit de regio gezamenlijk een muzikaal evenement verzorgen.
  Ook zullen in 2019 de voorbereidingen starten voor een in 2020 uit te voeren groot zangevenement.

HOME   GESCHIEDENIS   DOELSTELLING   BELEID   FINANCIËN   BESTUUR  GEGEVENS