De Stichting Cantate werd opgericht in 2000. Alhoewel de doelstellingen van de Stichting wel wat algemener geformuleerd waren, richtte de Stichting zich tot op heden vooral op financiële ondersteuning voor speciale uitvoeringen van de cantorij (zgn. cantatediensten) meestal ingebed in een eredienst. De doelgroep bestond vooral uit kerkgaande gemeenteleden.

De activiteiten van de stichting Cantate waren tot op heden vooral intern gericht. Ook de financiering van de Stichting was daar volledig aan gerelateerd: bijdragen van cantorijleden en de vriendenkring van de cantorij, en een jaarlijkse bijdrage uit de sectiekas van de Catharinakerk.

De samenleving, en de rol en positie van de kerk daarin, verandert; steeds minder mensen bezoeken de wekelijkse erediensten. Maar ook in een samenleving waarin kerkgang steeds minder vanzelfsprekend wordt, is er behoefte aan bezinning en verdieping, verlangen naar verbinding en het samen delen van vreugde en verdriet. Misschien zelfs wel meer dan ooit tevoren.

De stichting Cantate wil hierop anticiperen door zich, naast haar huidige intern gerichte activiteiten, de komende jaren steeds meer ‘naar buiten’ te gaan richten; naar de samenleving als geheel. Hierbij zal steeds voor ogen staan dat alle activiteiten die in dit kader vanuit de Stichting Cantate worden ontwikkeld of ondersteund, moeten passen binnen het uitgangspunt: zingeving voor de hele Doetinchemse gemeenschap.

De Catharinakerk in het hart van Doetinchem zal de centrale plaats zijn waar of van waaruit alle activiteiten van de Stichting Cantate zullen plaatsvinden. Om hier concreet vorm en inhoud aan te kunnen geven zijn in 2017 de statuten van de Stichting Cantate hierop aangepast.De doelstellingen zijn in de statuten als volgt omschreven:
 1. De stichting heeft ten doel:
  • het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Doetinchem, in het bijzonder door het (mede) organiseren en (mede) financieren van grotere zangmuzikale projecten en evenementen in en vanuit de Catharinakerk te Doetinchem, gericht op verbinding binnen de Doetinchemse gemeenschap in de ruimste zin van het woord;
  • het bevorderen van vocale en instrumentale muziek in de Catharinakerk te Doetinchem, gericht op het bieden van momenten van bezinning en verdieping aan de Doetinchemse gemeenschap in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder door het (mede) organiseren en het verlenen van financiële ondersteuning;
  • het bevorderen van vocale en instrumentale kerkmuziek in de Catharinakerk te Doetinchem ten behoeve van de Protestantse Gemeente Doetinchem, in het bijzonder door het verlenen van financiële ondersteuning aan het cantoraat van de Catharinakerk;
  • voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 1. Het doel van de stichting kan niet zijn het maken van winst.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen en beheren van geldmiddelen al dan niet met specialistische hulp.
 3. De stichting tracht in het kader van haar doelstelling een waardevolle bijdrage te leveren aan het culturele en kerkelijke leven binnen de Doetinchemse gemeenschap.


Eén en ander betekent dat de Stichting Cantate zich vanaf 2018 op twee aandachtsgebieden zal richten:

 • Het oorspronkelijke intern gerichte aandachtsgebied ten dienste van de kerkgaande gemeenteleden. Hierin verandert in principe niets;
 • Een nieuw te ontwikkelen extern gericht aandachtsgebied ten dienste van de gehele Doetinchemse gemeenschap.

Om dit nieuwe, extern gerichte aandachtsgebied concreet vorm te geven, worden vanuit de Stichting Cantate de komende jaren de volgende activiteiten ontwikkeld:

 • Onder het motto ‘Muziek in de Stad’ zullen door het jaar heen in de Catharinakerk muzikale momenten van bezinning en verdieping aan de Doetinchemse gemeenschap worden aangeboden, waarbij aansluiting gezocht zal worden bij die momenten van vieren en herdenken die traditioneel binnen een kerkelijke context plaatsvinden, maar waaraan een bredere maatschappelijke behoefte bestaat. Hierbij wordt doorgeborduurd op initiatieven die al eerder in gang zijn gezet, zoals vanaf 2015 Kerstmuziek in de Stad en het Allerzielenconcert op 4 november 2017.
 • Onder het motto ‘Kerk en Kroeg’ zal in de Catharinakerk een laagdrempelig muzikaal bezinningsmoment worden georganiseerd, wat aansluitend aan de hand van een prikkelende tekst onder het genot was een drankje verder wordt uitgediept in de kroeg. In 2018 zal hiermee worden gestart, met de bedoeling dit de komende jaren te laten uitgroeien tot een maandelijks terugkerend gebeuren;
 • Om de verbinding met de Doetinchemse gemeenschap verder te versterken en te verdiepen wordt in de Catharinakerk één à twee maal per jaar een groter zangmuzikaal project of evenement (mede) georganiseerd, waarbij te denken valt aan: uitvoeringen door een projectkoor, meezingevenementen (scratches), en dergelijk. Er wordt naar gestreefd in 2018 een eerste project in dit kader te organiseren.


In de financiering van het oorspronkelijke intern gerichte aandachtsgebied ten dienste van de kerkgaande gemeenteleden verandert er in principe niets; de kosten voor het ondersteunen van het cantoraat blijven gefinancierd worden uit de bestaande financieringsbronnen, te weten: bijdragen van cantorijleden en de vriendenkring van de cantorij, en een jaarlijkse bijdrage uit de sectiekas van de Catharinakerk.

Het nieuwe, extern gerichte aandachtsgebied zal geheel vanuit andere bronnen gefinancierd worden:

 • De activiteiten georganiseerd in het kader van ‘Muziek in de Stad’ en ‘Kerk en Kroeg’, worden gefinancierd uit vrijwillige giften van bezoekers. Voor zover deze vrijwillige giften ontoereikend zijn, wordt gezocht naar aanvullende financieringsbronnen, zoals sponsoring en financiering vanuit andere activiteiten;
 • De grotere zangmuzikale projecten en evenementen worden gefinancierd uit bijdragen van deelname aan deze projecten en evenementen, alsmede uit verkoop van toegangskaarten;
 • De stichting gaat voor het (mede) financieren van haar activiteiten actief op zoek naar sponsoren, waarbij zij zich vooral richt op organisaties en bedrijven die op enigerlei wijze affiniteit met de desbetreffende activiteit hebben. Ook zal onderzocht worden of voor haar activiteiten financiële ondersteuning vanuit fondsen mogelijk is;
 • Teneinde nieuwe vrienden, ook van buiten het kerkelijk verband, te kunnen aantrekken, wordt in de komende drie jaren de vriendenkring van de cantorij omgevormd tot een vriendenkring van de Stichting Cantate, waarbij de mogelijkheid wordt geboden aan te geven of de vriendenbijdrage bestemd is voor het intern gerichte aandachtsgebied (de cantorij) of voor de extern gerichte activiteiten, of beide;
 • De stichting beoogt niet het maken van winst. Voor zover een bepaalde activiteit een batig saldo oplevert, wordt dit batig saldo gebruikt voor het (mede) financieren van andere activiteiten, dan wel toegevoegd aan de reserves teneinde een gezonde financiële basis te behouden.

De stichting streeft er naar de (culturele) ANBI-status te verkrijgen, waardoor het gemakkelijker wordt gelden te werven.

De geldstromen van het intern gerichte en extern gerichte aandachtsgebied zijn in de financiële administratie van de Stichting strikt gescheiden.

[Hier komt een link naar de begroting, jaarrekening, statuten, RSIN/fiscaalnummer, bankrekening, KvK]Het bestuur van de Stichting Cantate bestaat uit drie leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij zijn voor een periode van vier jaar benoemd. Herbenoeming is onbeperkt mogelijk.

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, doch hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Bestuursamenstelling
Voorzitter Henk van Reeven 06-30418460
Penningmeester Kees Post 0314-332722
Secretaris Lineke Flokstra 0314-394446